Den ekonomiska påverkan kan fastställas på två olika nivåer: direkta besparingar för investerare, ägare till byggnaderna och hyresgäster samt en makroekonomisk nytta. Låt oss börja med de direkta besparingarna.

Problemställning

Att sätta in isolering i en befintlig byggnad för att uppnå ambitiösa prestandanivåer är omöjligt utan betydande investeringar. För en ny byggnad är extrakostnaden för ett välisolerat klimatskal mycket lägre, men även här är tillräckliga isoleringsnivåer fortfarande ett undantag.

Lösning

I många fall kan en investering i isolering ha den kortaste återbetalningsperioden jämfört med andra lösningar som ökar en byggnads energieffektivitet eller genom att generera energi från förnybara resurser. Med andra ord kommer besparingarna från billigare elräkningar att ha betalat för investeringen på några få år. PU­-isolering erbjuder den högsta avkastningen på din investering under många faktiska användningsförhållanden.

Fördelarna

Jämfört med andra vanliga isoleringsmaterial, erbjuder PU den lägsta livscykelkostnaden (LCC) för en mängd väsentliga användnings­områden inom isolering av lågenergibyggnader, tack vare mindre materialanvändning. Exempelvis krävs inga ytterligare takreglar till ett lutande tak med en PU­-lösning. För lösningar med inre beklädnad, kan PU enkelt limmas på väggen, medan andra material kräver mekanisk fixering mellan reglarna. Den högre kostnaden när PU­-lösningar inte används för platta tak, orsakas av den höga tätheten som krävs för denna användning.

Ytterligare kostnader för byggnader med mycket lågt energibehov

Merkostnaden kan inte förutspås med exakthet, eftersom den alltid är beroende av specifika förutsättningar. Upp till 10 % ökade initiala investeringskostnader har rapporterats, men med en tydlig nedåtgående trend. i Tyskland, Österrike och Sverige finns det exempel på att det är möjligt att bygga passivhus som endast kostar 4–6 % mer än standardalternativen. För det schweiziska Minergie® P-passiv, beräknas merkostnaden till 4–5 %, men överstiger inte 10 %. HQE-sammanslutningen i Frankrike rapporterar om en merkostnad på endast 5 % om man tar hänsyn till de ”höga miljökvalitets”-parametrarna tidigt nog. tidsrymden innan energibesparingar når upp till extrainvesteringen för passivhus kan uppskattas till tio år.

Diagram - Kumulativa kostnader

Mot en helhetsbild

Framtida LCC-studier måste anamma en verklig helhetssyn med alla kostnadseffekter för materialval. exempelvis leder de tjockare väggarna som krävs för mindre effektiva isoleringsmaterial till ytterligare kostnader, eftersom byggnaden kräver större utrymme. på en stor byggplats kan detta påverka tätheten eller antalet hus som kan byggas på plats. i värsta fall kan de extra 8,00 m² som krävs för takytan på vart och ett av husen innebära att endast nio hus får plats på den yta där tio hus skulle kunna få plats om de externa väggarna var tunnare och taket inte sträcker sig över en så stor yta. tillsammans med detta finns det möjliga värdet på mark som inte kan utnyttjas. även om priset varierar mycket, är en realistisk markkostnad med bygglov i en tätort 250 €/m². med de 8,00 m² yta som nämns ovan, skulle det innebära ett ytterligare utlägg på 2 000 € utan att avkastningen ökar.

Miljöpåverkan – Sammanfattningsvis erbjuder PU-isolering:

  • Lägsta livscykelkostnader vid användning inom nybygge och renovering
  • Högre avkastning på investerade pengar än för de flesta investeringar i finansiella produkter
  • Ökad energieffektivitet i byggnader – leder till omedelbara besparingar för slutanvändare samt ökad disponibel inkomst
  • Ökad inkomst från hyror och försäljning – som en konsekvens av tunn tjocklek
  • Betydande antal jobb – inte bara direkt utan även inom näraliggande branscher
  • Tillväxtpotential – eftersom kraven på isolering i nya byggnader ökar liksom att renoveringsmarknaden utvecklas var och en av dessa aspekter sammantaget ger en produkt som kan erbjuda flera ekonomiska fördelar, från tillverkning och under hela livscykeln.

Ladda hem broschyr (PDF)


Magnus Vigstrand
Privat, bygg, lantbruk, GREAT STUFF™, konstruktör
magnus@foamking.se
070-813 60 06

Lucas Söderholm
Panel, kylrum, frysrum, viltkyl, jakt, tillbehör, kommun, produkter
lucas@foamking.se
070-995 15 45

Magnus Vigstrand
Privat, bygg, lantbruk, GREAT STUFF™
magnus@foamking.se
070-813 60 06