Detta är troligen den enklaste att mäta och agera på av de tre pelarna. Miljöpåverkan har också tills nyligen varit den mest uppmärksammade inom den globala uppvärmningen och människor talar ofta om hållbarhet endast i termer av miljöpåverkan, istället för den totala betydelsen av ordet.

Problemställning

I Europa används 40 % av all energi som förbrukas till byggnader och upp till 60 % av den går till uppvärmning och kylning av dem. En stor del av den energin kommer från förbränning av fossila bränslen, vilket i sin tur skapar CO2-­utsläpp. Att göra våra byggnader mer energi­effektiva är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att minska efterfrågan på energi och att skära ner CO2-utsläppen.

Lösning

PU­-isolering är ett av de termiskt mest effektiva isoleringsmaterialen som finns idag. Den kräver endast en minimitjocklek för att uppnå maximal effektivitet för ett klimatskal. Den kan användas i alla slags byggnader och den är lika enkel att använda i befintliga byggnader som att montera i nya byggnader. Den är också extremt hållbart och den fortsätter att fungera på samma höga nivå så länge byggnaden finns, och ger en överlägsen långsiktig energibesparing.

Fördelarna

De verkliga fördelarna med PU­-isolering sett i miljötermer är ibland dolda och kan endast uppskattas om man har en helhetssyn på produkten och i ett sammanhang med produktens egenskaper och effektivitet vid användning över tid.

Spara energi:

Först och främst sparar PU-­isolering väsentligt mycket mer energi med samma tjocklek som nästan alla andra isoleringsmaterial på marknaden idag. Som vi kommer att visa senare i denna folder, kan energi­ och kostnadsbesparingarna bli betydande.

Hållbarhet:

PU­-isolering står emot inträngande fukt, påverkas inte av luftinfiltration och sammanpressas inte lätt. Alla dessa problem kan orsaka allvarlig försämring i den termiska prestandan för en del andra vanliga isoleringsmaterial, som exempelvis vissa fiberisoleringsprodukter.

Eftersom den är styv, faller inte PU­-isolering ihop och sätter sig inte över tid. Därför minskar sannolikheten för kalla fläckar och termisk brygga och underlättar höga nivåer av lufttäthet. Den åldersrelaterade försämringen är också minimal och rätt monterad kan PU­-isolering förväntas fungera på sin utlovade nivå under byggnadens livstid. Det innebär att den hjälper till att spara energi från den dag då den installeras och under många årtionden framöver.

Minska miljöpåverkan

Eftersom PU­-isolering har en mycket låg termisk ledningsförmåga kräver den endast minimal tjocklek för att uppnå önskade effektivitetsnivåer, mycket mindre än vad de flesta konkurrerande produkter kräver.

Detta har i sin tur en positiv effekt på utnyttjandet av utrymme och på kraven för byggnadskonstruktioner: kaviteter i murverk behöver inte vara så breda, träreglar behöver inte vara så djupa och fästen behöver inte vara så långa. Allt detta påverkar kostnaderna och de har även i sig själva en miljöpåverkan. Det leder också till att tillgänglig byggmark och/eller boyta utnyttjas på bästa sätt.

Färsk forskning visar att denna dominoeffekt har en betydande påverkan på den totala miljöprestandan för isoleringsmaterial, speciellt i lågenergibyggnader. Som ett resultat av detta, och beroende på det specifika användarförhållandet, visar PU­-isolering liknande eller något mindre total miljöpåverkan i jämförelse med andra vanliga material. För lågenergianvändning där andra isoleringsmaterial visar en något bättre miljöprestanda, håller sig skillnaderna inom en erkänd statistisk felmarginal.

Eftersom PU­-isolering är relativt kompakt, lätt och tunn, kräver den färre leveranser till byggplatsen vid isolering av liknande ytor än med andra material, och därmed minskas påverkan från transporterna. Erfarenheter visar att antalet leveranser kan minskas med upp till 30 % när PU­-isolering används.

Diagram - Isoleringstjocklek med samma R-värde

Vad är PU?

PU-isolering står för en grupp isoleringsmaterial som är baserade på PUR (polyuretan) och PIR (polyisocyanurate). Deras täta cellstruktur och höga korslänkade täthet ger egenskaper för god värmestabilitet, hög tryckhållfasthet och utmärkta isolerings- egenskaper. PU-isolering har en mycket låg termisk ledning och börjar så lågt som på 0,022 W/(m:K), vilket gör den till en av de mest effektiva isoleringarna som finns idag och den har många användningsområden.

Tabell - PU-isolering

Anpassning till Klimatförändringarna

Frågan om resistens mot fukt är speciellt viktig när det gäller översvämningar och hur man förbättrar prestandan i byggnader. Detta är ett ökande problem i många delar av Europa. Forskning pågår för närvarande för att mäta effektiviteten hos olika typer av konstruktioner, men det står redan klart att PU-isolering erbjuder möjlighet att minska kostnaderna för dyra ersättningar. Storbritanniens regerings riktlinjer rekommenderar speciellt styv isolering med slutna celler.

”Extern isolering är bättre än kavitetsisolering eftersom det är enklare att byta ut, om så skulle krävas. För kavitetsisolering kan styvt isoleringsmaterial med slutna celler vara en fördel eftersom den bibehåller formen och har lågt fuktupptag. andra vanliga typer, såsom mineralull, rekommenderas normalt inte eftersom det kan förbli vått i månader efter att ha utsatts för översvämningsvatten, vilken fördröjer torkprocessen för väggen. isolering som sprutas in kan sjunka ihop på grund av stort fuktupptag och en del typer kan hålla kvar höga nivåer av fukt under långa tidsperioder (under naturliga torkningsförhållanden).”

Miljöpåverkan – Sammanfattningsvis erbjuder PU-isolering:

  • Överlägsen termisk effektivitet – leder till optimala energibesparingar och minskade CO2-utsläpp
  • Relativt låg miljöpåverkan på byggnadsnivån – produkten sparar mer än 100 gånger så mycket energi som det gick åt att tillverka den
  • Hållbarhet – resulterar i långsiktig användning och minskar behovet av ersättning och sparar därmed resurser och energi över tiden
  • Minimal tjocklek – minimerar byggnadens storlek samt markanvändningen
  • Minskad dominoeffekt för den totala konstruktionen – djupet på reglar, storleken på fästen, konstruktionens belastning etc.
  • Transporter – lättare och tunnare isolering kräver färre leveranser

Var och en av dessa aspekter tillsammans, ger en produkt som erbjuder flera fördelar för en hållbar miljö till en relativt liten initial miljökostnad.

Ladda hem broschyr (PDF)


Magnus Vigstrand
Privat, bygg, lantbruk, GREAT STUFF™, konstruktör
magnus@foamking.se
070-813 60 06

Lucas Söderholm
Panel, kylrum, frysrum, viltkyl, jakt, tillbehör, kommun, produkter
lucas@foamking.se
070-995 15 45

Magnus Vigstrand
Privat, bygg, lantbruk, GREAT STUFF™
magnus@foamking.se
070-813 60 06